#116omdagen

Förlorad SGI / färre sökningar om sjukpenning – del 2

#116omdagen ställde innan semestrarna frågan till er läsare om hur många av er som förlorat er SGI och omständigheterna kring det. Vi har fått in lite svar som vi tänkte presentera de närmaste dagarna.

Om du inte svarat så gör gärna det i formuläret längst ner i inlägget. Vi vill ha in så många svar som möjligt för att kunna presentera bra och upplysande svar och fortsätta en dialog med Försäkringskassan i frågan.

Anledningen till vår fråga till er var att Försäkringskassan den 22 april 2020 gick ut med den glädjande nyheten att det var färre personer ansökte om sjukpenning 2019:

”Antalet personer med ett pågående sjukfall minskade långsamt under 2019 och den främsta orsaken till detta är att färre personer ansökte om sjukpenning än året innan. Antalet startade sjukfall sjönk från 520 000 till 497 000 mellan 2018 och 2019”.
– Störst procentuell minskning har varit för personer under 30 år och för arbetslösa, men bortsett från det ser vi att minskningen har skett oberoende av kön, diagnos och geografi, säger Anja Folkesson, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.”

Då vi på #116omdagen själva är sjuka och lever med att lämna in intyg, besöka läkaren och orka hela processen med Försäkringskassan, så insåg vi att nyheten nog har fler orsaker än att människor blivit friska som Försäkringskassan indirekt vill ge sken av. Förlorad/nollad sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är en av dessa orsaker.

Vi reagerade på att den största minskningen har varit från bland annat unga och arbetslösa, det vill säga människor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, men är sjuka eftersom de ansökt/ansöker om sjukpenning. Människor som riskerar att förlora sin SGI, när de är för sjuka för att vara aktivt sökande enligt Arbetsförmedlingen, men som av Försäkringskassan bedöms vara friska. Den typiska ”falla mellan stolarna” fällan.

År 2019 var det alltså 23.000 färre ansökningar/startade sjukfall enligt Försäkringskassans egna uppgifter. Om vi lägger till antalet som Försäkringskassan anger har förlorat sin SGI innan dag 180 under 2015-2019 så är det 15.000 människor. 15.000 som inte kan ansöka. Och det är ”bara” de som nollats innan dag 180 i rehabiliteringskedjan.

Siffrorna för långtidssjuka och kroniskt sjuka är inte framräknade, och därmed inte presenterade i någon offentlig statistik, men att de ”bara” skulle vara 8.000 är helt osannolikt.

Klicka på bilden så öppnas den större i en ny flik.

Vår diskussion med Försäkringskassan om SGI

#116omdagen förde en dialog med Försäkringskassan på Twitter där vi ifrågasatte deras ”glädjande” nyhet om att färre ansökte om sjukpenning och frågade dem om hur många totalt som förlorat sin SGI och därmed inte kunde ansöka om sjukpenning.

Vi blev lovade ett utförligare svar, än det om att 3.000 personer per år 2015-2019 ( totalt 15.000 personer) förlorat sin SGI inom 180 dagars sjukskrivning. Vi såg med fasa fram emot svaret, som dröjde trots ett antal påminnelser, som skulle komma på mail, då vi ser att det är betydligt fler långtidssjuka procentuellt som förlorar sin SGI. När svaret äntligen kom från den kommunikationsansvarige på Försäkringskassan så löd det så här:


”Jag vill börja med att be om ursäkt att vi är sena med svar. Tyvärr har vi inte den statistik som ni efterfrågar, förutom det som nämns i den ISF-rapport som vi hänvisat till i vårt svar på Twitter. Till ISF har vi lämnat ut grunddata som de själva bearbetat och framställt egen statistik av. Grunddata om individer och deras hälsa är känslig och skyddas enligt lag för att ingen enskild ska lida skada eller men av att deras uppgifter kommer ut. Vi kan endast lämna ut dessa uppgifter med ytterst få undantag, där vår granskande myndighet ISF är ett av dem. 

Att ta fram statistik är ofta komplicerat och vi har mycket höga krav på oss att statistiken ska vara tillförlitlig eftersom vi är en statistikansvarig myndighet. Att vara statistikansvarig myndighet innebär också att vi ska följa lagar, förordningar och riktlinjer om statistiken och den sekretess som finns för att skydda de individer som statistiken baseras på.”

”Däremot kanske vi har annan statistik eller rapporter
som ni kan ha nytta av.”

ISFs rapport Sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Rapporten från ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) som det hänvisas till är från 2016 och heter Sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Aktuellare siffror finns alltså inte enligt Försäkringskassan. Märkligt. På hemsidan, där rapporten finns att ladda ner, så står det bland annat så här:

Ett beslut om att fastställa SGI till noll kronor kan få stora konsekvenser för en persons ekonomi. Det är också av stor betydelse för socialförsäkringsutgifterna och socialförsäkringens legitimitet att rätt ersättning betalas ut till den som har rätt till det. Det är därför angeläget att SGI handläggs rättssäkert, likformigt och effektivt. Under år 2015 fattades 1,2 miljoner beslut om SGI varav 80 000 beslut om nollplacering.

”Granskningens huvudsakliga slutsatser är:

  • Försäkringskassans handläggning och beslut om SGI noll är generellt av god kvalitet men det finns utrymme för förbättring i vissa moment i handläggning och beslut.
  • Försäkringskassans kommunicerings- och beslutsbrev om SGI noll behöver blir mer enhetliga, individualiserade och tydliga.
  • SGI bör prioriteras högre i Försäkringskassans verksamhet eftersom SGI är grunden för många utbetalningar och har stora konsekvenser för den enskildes och samhällets ekonomi.
  • Kompetensutvecklingen för SGI-handläggare är otillräcklig och behöver förbättras.
  • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste förbättra utbytet av de uppgifter som används i SGI-handläggningen.
  • Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regelverk skiljer sig åt vilket leder till otydlighet, vilket i sin tur påverkar förutsägbarheten och rättssäkerheten för enskilda.
  • SGI-skyddsreglerna bör ses över för att öka enhetligheten och förutsägbarheten för enskilda.

    ISF har utifrån resultaten i granskningen ett antal mer konkreta rekommendationer, se avsnitt 7.6 i rapporten.”

Utredningsrapporten ”Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)”

Vi har bland annat läst utredningsrapporten ”Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)” och där står det på sidan 78:


Med anledning av betydelsen av att ha en SGI i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har vi bett Försäkringskassan att beräkna hur många individer som förlorar sin SGI efter det att de haft ett sjukfall med sjukpenning (och därmed också haft en SGI).”


Den här utredningen är färdigställd och inlämnad till Riksdagen och Regeringen. Därmed borde statistiken finnas, den är dessutom nyligen framtagen till utredaren Mandus Frykman. Eller?

Vi vet bara att #116omdagen inte får ta del av den statistiken. De underlag vi tidigare fått från statistikavdelningen innehåller inga personuppgifter, utan allt är avidentifierat, så orsaken till att neka oss siffrorna gör oss fundersamma.

Om nu Försäkringskassan inte har tagit fram statistik, eller på annat sätt dokumenterat, antalet personer som de nollat SGI’n för, är skrämmande. Men det skulle också vara en förklaring till att de inte medger/ser sin egna medverkan i att antalet som kan ansöka om sjukpenning sjunker.

#116omdagen skulle vara ytterst glada om nyheten kring färre ansökningar verkligen baserades på att människor blivit friska och därmed arbetsföra igen. Men fallen mellan stolarna, och därmed ofta en förlorad SGI, resulterar i livslånga konsekvenser och verkar vara något Försäkringskassan inte ens vill ta i med tång.

Imorgon börjar vi publicera några av de som berättat om hur de förlorade sin SGI och konsekvenserna av det. Missa inte det.


FORMULÄR SGI

KORT INFO OM SGI

För att ha möjligheten att bli beviljad sjukpenning så måste du ha en sjukdomsgrundande inkomst (SGI). Utan SGI så kan man inte ansöka om sjukpenning och det finns ingen anledning att införskaffa sjukintyg. Vi vill dock uppmana er som ligger i tvist med Försäkringskassan att fortsätta både skaffa intyg och ansöka om sjukpenning, då Förvaltningsrätten/Kammarrätten kan ge er rätt och då har ni ”missat”. Se till att det inte finns några hålrum i ansökningarna om ni är fortsatt helt- eller delvis nedsatta i arbetsförmågan.

Försäkringskassan är den myndighet som beslutar vilken SGI du får och det baseras på hur mycket du tjänar, eller förväntas tjäna (minst 11 160 kronor/år) och om du har, eller förväntas ha, minst 6 månaders arbete i följd eller ha perioder av arbete som återkommer varje år.

Sjukpenningen baseras på 80 % av SGI’n. År 2020 är maxtaket 378 400 kr i årsinkomst. Tjänar du mer så får du inte mer (om du inte har någon privat försäkring) i ersättning. Lite siffror om hur mycket sjukpenning du får per kalenderdag:

Per dagper månad
(vid 30 dagar)
Efter 30% skatt:
Vid högsta SGI’n, 80% sjukpenning*80424 12016 884
Vid högsta SGI’n, 75% sjukpenning**75422 62015 834
Vid lägsta SGI’n, 80% sjukpenning*24720504
Vid lägsta SGI’n, 75% sjukpenning**23690483
Arbetslös54316 29011 382
*) 80% gäller när du är sjukskriven och inte uppnått tidsgränsen vid 1år.
**) 75% gäller efter 1 års sjukskrivning (om du inte lyckas få igenom särskilda skäl)

Vi har mer info kring bland annat SGI på vår systerblogg #116omdagenINFO%d bloggare gillar detta: