Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Lucka 7: DFA-kedjan

DFA-kedjan syftar på D=diagnos, F=funktionsnedsättning och A=aktivitetsbegränsning – något som enligt Försäkringskassan måste hänga ihop och bekräfta varandra för att en person ska ha rätt till sjukpenning. 

Vi tar hjälp av Niklas Altermark och boken Avslagsmaskinen igen för att förklara varför Försäkringskassans krav på en sammanhängande DFA-kedja är så problematiskt:

”Ett meningsutbyte mellan Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap, och Försäkringskassans rättschef är högintressant i det här sammanhanget. På uppdrag av LO/TCO- rättsskydd, som ofta agerar rättslig företrädare för medlemmar som överklagar Försäkringskassans beslut, har Mannelqvist skrivit ett utlåtande om hur Försäkringskassan bedömer läkarintyg. Hon för här fram två argument som berör det vi har diskuterat: (1) att DFA-kedjan och i synnerhet begreppet ”aktivitetsbegränsning” inte har stöd i lag, (2) att Försäkringskassan saknar så kallad föreskriftsrätt att hitta på dylika krav på vad läkarintyg ska innehålla. Hennes slutsats är värd att citera i sin helhet: 

”Rätten till ersättning baseras på en bedömning av den försäkrades nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom enligt 27 kap. 2 § SFB och kraven på diagnoskod och DFA-kedja innebär att förvaltningsmyndigheten gått utanför de rättsliga ramar som uppställts i socialförsäkringsbalken och därmed utanför sitt uppdrag.Slutsatsen är att läkarintyget för sjukpenning inte är förenligt med svensk rätt.” (Mannelqvist 2019) 

I klartext är innebörden att Försäkringskassan hittar på egna riktlinjer för värdering av läkarintyg som saknar juridisk täckning. Mannelqvists argument har åberopats av LO/TCO-rättsskydd i en rad rättsfall. Normalt sett så skrivs svaren från Försäkringskassan av en så kallad processförare, men i ett mål som hamnar hos Kammarrätten i Stockholm under 2019 sker något oväntat. Bifogat till målet finns ett principiellt hållet svar undertecknat av Försäkringskassans rättschef Mikael Westberg. De centrala formuleringarna lyder: 

”Formuläret för läkarintyget är endast ett ”verktyg” för att underlätta handläggningen och för att på ett så enkelt sätt som möjligt få in de uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna göra en så fullständig utredning som möjligt. Tilläggas kan att en sammantagen bedömning alltid ska göras av samtliga omständigheter i ärendet, dvs. den försäkrades beskrivning av sjukdomen och hur den påverkar den enskildes arbetsförmåga. Den s.k. DFA-kedjan används som en analysmodell. Blanketten följer delvis denna metod. Det står Försäkringskassan och domstol emellertid fritt att värdera intyget efter andra metoder och principer.” (Försäkringskassan 2019b) 

Så, enligt Westberg är DFA-kedjan endast en ”analysmodell” och en ”metod”. Handläggningen ska alltid väga in den enskildes beskrivningar och läkarintygets struktur utifrån DFA-kedjan ska främst betraktas som en praktikalitet. Westberg konstaterar med andra ord att Mannelqvist har rätt i sak, men att myndigheten inte bedömer ärenden så som man faktiskt gör. Det är möjligt att man förväntade sig att det här skulle passera obemärkt förbi, men i själva verket är det ett litet jordskalv. Saken är nämligen att i den praktiska handläggningen krävs regelmässigt att DFA ska vara uppfylld för att det ska bli ersättning samtidigt som sjukas egna beskrivningar systematiskt nedvärderas – både enligt mina intervjuer och Inspektionen för socialförsäkringens rapporter. I realiteten klargör alltså rättschefen på Försäkringskassan att myndighetens sätt att bedöma rätten till sjukpenning inte följer lagen.”

Från och med den 1 december kan du följa Sjukförsäkringskalendern
här i stället för våra vanliga berättelser. 
Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren
vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen. 
För, även om ett stort steg för förändring tagits så finns det väldigt mycket kvar att förändra. 
På julafton blir det förstås överraskningspaket! 
Sprid vidare!

Har du fått avslag på sjukpenningen och känner att du vill skicka in din berättelse till oss?
Gå in på vår sida här och fyll i det enkla formuläret. Din berättelse är viktig.

#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet
– och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.%d bloggare gillar detta: