Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Granskning av Försäkringskassans arbete? Lite bakgrund och svar.

Vi på #116omdagen har fått tagit del av Ida Gabrielssons (V) förslag som det presenterades och röstades om på utskottetsmötet den 28 januari 2021. Vi visar hur förslagspunkterna såg ut längre ner i inlägget.

I omröstningen för förslaget så röstade (V) och (SD) för en granskning och de andra emot, och självklart var #116omdagen nyfikna på varför partierna röstade som de gjort, men framförallt ville vi veta deras förklaringar kring sin röstning, så vi skickade ut några mail för att fråga då vi ville veta direkt från dem.

Vi fick svar från Mats Berglund (MP) som alltid är snabb att svara och villig att föra en dialog (en eloge för det), samt från Björn Pettersson (S). Deras svar presenteras också nedan.

De övriga partierna (L), (C), (M), (KD) och (SD) visar stor tystnad och en ovilja – återigen – att föra dialog när vi efterfrågar fakta i frågan – oavsett hur de röstat.

Men var inte sjukförsäkringen fixad?
Det var även en diskussion och omröstning utskottet i december, även den gången initierat av Ida Gabrielsson (V), och där bedömningen kring dag 180 fick en ny betydelse och möjlighet till lättnad för den sjukskrivne. Men hela sjukförsäkringen är inte fixat, såsom man fick intrycket av när man läste och lyssnade på media, eller ansvariga politiker, i samband med den omröstningen.

Resultatet av den omröstningen utmynnade i att ordbetydelsen i hur Försäkringskassan ska bedöma vid dag 180 och att möjligheten ska finns för Försäkringskassan att göra en mildare bedömning skapades. Men ord och möjligheter är inte alltid samma sak för myndigheten som för oss andra har vi insett. Så steget var nödvändigt och otroligt värdefullt, men vi ser det som ett litet steg framåt – på en kommande lång promenad i arbetet med att skapa en trygg, rättssäker och mänsklig sjukförsäkring för alla.

#116omdagen har hittills sammanställt och publicerat över 560 berättelser från de som vill berätta om hur deras liv påverkats när de fått avslagen eller indragen sjukpenning. Genom alla berättelser borde det inte finnas några tvivel kvar kring att sjukförsäkringen är sjukt dålig. Alla berättelser har också bidragit stort till Niklas Altermarks bok ”Avslagsmaskinen” som genom sin forskning går ner i djupet på vad som bidrar till alla dessa fel.

Att Försäkringskassan bland annat hittar på egna ej lagliga ”regler” såsom objektiva fynd och D-F-A-kedjan för att kunna uppnå uppsatta mål är något som måste genast stoppas. Regeringen kan och får inte påverka hur Försäkringskassan använder lagen, men de borde däremot kunna säga ifrån, och det kraftfullt, när Försäkringskassan går utanför lagutrymmet och hittar på egna lagar och regler. Det borde inte ens behövas en kriskommision för det kan man tycka, eftersom bevisen för att Försäkringskassan agerar rättsosäkert, och t om laglöst, är så tydliga för så många olika aktörer.

Vi visar förra årets diagram på antal som nekats och fått indragen sjukpenning under de senaste åren. I våra diagram ser man också viktiga händelser som berör sjukförsäkringen, ex när rehabiliteringskedjan infördes, när bedömningsrätten från läkarna fråntogs och blev till en rekommendation, när sjuktalsjakten infördes osv. När man tittar på diagrammet, så ser man tydligt varför det är angeläget om att granska (bland annat) Försäkringskassans arbete och styrning. Lagarna är densamma, men bedömningarna utifrån dessa skiljer sig utifrån vilka mål som ska uppfyllas. (Nya diagram är på gång men vi inväntar lite siffror från Försäkringskassan). Klicka på bilden så förstoras den i en ny flik.

Sjukpenningtalet 9.0 är numera borttaget från regleringsbrevet och därmed finns inget siffersatt mål längre i skrift, men det finns absolut i medvetandet fortfarande när man läser rapporter och hör uttalanden. Så här lyder Regleringsbrevet för Försäkringskassan 2021:

Mål för sjukförsäkringen
Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och ett effektivt stöd för att individen ska återfå arbetsförmågan och återgå i arbete.

Det av riksdagen beslutade målet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Tillämpningen av regelverket ska vara enhetlig och rättssäker för individen. Omotiverade skillnader i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska minska, liksom omotiverade regionala skillnader i sjukfrånvaro. För att nå målet ska rätt ersättning ges till rätt person och stöd ges för återgång i arbete genom samverkan med arbetsgivare, myndigheter och andra berörda aktörer. Detta samlade arbete ska leda till att sjukpenningtalet minskar. En del är insatser av andra berörda aktörer samt att sjukfrånvarons arbetsrelaterade orsaker undanröjs. Försäkringskassan ska även verka för att individen förstår myndighetens beslut.

Återrapportering
Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser, såväl de egna som de som vidtas i samverkan med andra aktörer, för att uppnå målet. Försäkringskassan ska redovisa hur myndigheten arbetar för att öka antalet avstämnings- och omställningsmöten och hur myndigheten arbetar för en god kvalitet i sådana möten samt i gemensamma kartläggningar. Försäkringskassan ska också redovisa vilka åtgärder som vidtas för att så långt som möjligt tillvarata långtidssjukskrivnas arbetsförmåga även i anpassade och skyddade arbeten.”

Vi vill här bara visa det nyaste diagrammet vi fått ihop och det gäller de låga nivåerna på ohälsotalen som regleringsbrevet bland annat nämner. Kom ihåg att Försäkringskassan bara kan reglera dessa nivåer genom att avslå eller godkänna ansökningar. Försäkringskassan kan inte bota den som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom.


Förslaget från vänsterpartiet:

Kriskommissionen ska se över Försäkringskassans arbete och styrning gällande sjukförsäkringen, ge upprättelse åt dem som drabbats av den myndighetsutövning som brustit och lämna förslag om förbättringar.

Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet att:
Regeringen tillsätter en kriskommission eller på annat sätt ser över framkomna brister kopplat till sjukförsäkringen och försäkringskassans arbetssätt, ge upprättelse åt de som drabbats och lämnar förslag om förbättringar.

Kriskommissionen ska:

  • Utreda försäkringskassans arbetssätt och lämna förslag om förändringar i myndighetens arbetet och regeringens styrning
  • Utredningen ska ta in forskningsexpertisen på området samt inhämta information från arbetsmarknadens parter och civilsamhället som organiserar de som själva drabbats.
  • Se över möjligheter till kompensation och återinträde i systemet för de som förlorat sin SGI p.g.a. generella brister i myndighetsutövningen.
  • Lämna förslag på hur SGI ska skyddas i framtiden kopplat till kraven på att stå till arbetsmarknadens förfogande
  • Se över utförsäkringarna och dess konsekvenser sedan förändringarna av sjukförsäkringen som började genomföras 2008, med särskild fokus på åren från 2015 när det siffersatta målet om antalet sjukdagar i genomsnitt infördes samt innevarande år. Detta pga ökningen av avslag av fortsatt sjukpenning ökat massivt utan lagändringar genomförts
  • Se över möjligheten att ge upprättelse åt dem som drabbats och någon form av kompression eller återkrävde i systemet.

Svar från Mats Berglund (MP):


Utredarna har kommit med en rad skarpa förslag. Det som behöver göras nu är därför inte {i första hand} att tillsätta fler utredningar utan att helt enkelt omvandla förslagen till lagtext. Vi som företräder MP/S-regeringen har påbörjat den processen genom det besked som kom strax före jul om att ändra bedömningsgrunderna efter dag 180 så att fler kan få behålla sin sjukpenning. Den lagändringen kommer, om den går igenom, träda ikraft i mitten av mars, och fram till dess har vi tillfälligt stoppat alla nekanden vid dag 180


Svar från Björn Pettersson (S):


”Till att börja med så är vi socialdemokrater djupt missnöjda med det svaga skydd som sjukförsäkringen kommit att ge och arbetar på alla sätt vi kan för förbättringar.

På vårt sammanträde i SfU igår väckte Vänsterpartiet frågan om utskottet skulle starta upp något som kallas ett för utskottsinitiativ. Syftet med utskottsinitiativet skulle enligt dem vara att förmå regeringen styra om Försäkringskassan att garantera ekonomisk trygghet vid sjukdom och till detta ansåg de att vi skulle tillsätta en utredning kring myndighetsstyrning. 
Det handlar alltså inte om någon regelrätt omröstning kring om det borde göras någon utredning eller inte utan kring hur vi i utskottet skulle arbeta i frågan. Grovt förenklat om vi i riksdagens utskott skulle påbörja ett slags specialärende (utskottsinitiativ) vid sidan av vårt vanliga arbete eller inte.
Vi ställde oss inte bakom att utskottet skulle påbörja ett sådant initiativ då vi motsätter oss själva förfarandet, däremot var vi tydliga med att vi delar oron över bristerna i sjukförsäkringen och utvecklingen hos Försäkringskassan.”


Övriga partier svarade inte.

Vi hoppas att vi kunde ge er lite information i ett hett ämne. Vi vill betona att vi på #116omdagen inte har någon helst koppling till något parti, organisation eller likande och vi arbetar för att vi genom våra olika privata värderingar hoppas kunna bidra till en så neutral bild av sjukförsäkringen som är möjligt. Vi har förklarat varför vi startade #116omdagen och vilka vi är i det här inlägget, läs gärna det.

Annons


%d bloggare gillar detta: