Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Dag 180 – lagändring

Onsdagen den 3 mars 2021 skedde äntligen ett litet första steg mot en tryggare sjukförsäkring. Då röstade riksdagen igenom en lagändring vid bedömningen vid dag 180 i rehabiliteringskedjan.

Vi ska försöka förklara kort här vad det betyder för dig:
1. Dina tidigare avslag/indrag av sjukpenningen påverkas inte.
2. Försäkringskassan ska bedöma mildare (mer till din fördel) i hur din prognos för återgått i arbete kan ske. Bedömningen ska inte vara lika hård pga ordbytet oskäligt till övervägande skäl….

Men allt beror på Försäkringskassans tolkning av ord och intyg fortfarande. Inget är säkert.Rehabiliteringskedjan är något alla sjukskrivna råkar ut för i sin kontakt med Försäkringskassan och det är egentligen ett väldigt missvisande ord för den bedömnings-/kontrolltidslinje som Försäkringskassan har att bedöma arbetsförmåga utifrån.

Det handlar alltså inte om rehabilitering, utan bedömning av arbetsförmåga. Försäkringskassan ska utifrån givna tidsgränser kontrollera arbetsförmågan och därifrån medge eller neka sjukpenning. Någon rehabilitering erbjuds sällan som alternativ utan snarare så avbryts en eventuellt påbörjad rehabilitering av myndigheten vid ett avslag.

I stora drag ser rehabiliteringskedjan idag ut så här:
Dag 0-14 får du sjuklön för din arbetsgivare och här bedömer Försäkringskassan ingenting.

Dag 14-90 
Du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare och om du lämnat in ett läkarintyg.

Dag 91-180 
Du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Dag 181- 366
Du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden.
Det gäller även om du med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 366. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ett arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180.
Det gäller också om det kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Och det är vid bedömningarna vid dag 180 som avslagen på sjukpenning ökat markant och det nu sker en lagändring.

Ändringen:
Först kommer den nuvarande texten i Socialförsäkringsbalken och den gäller fram till lagändringen den 15 mars 2021. Text som ändras på något vis är kursiverad.
Sedan kommer den föreslagna lagändringen såsom den kommer att se ut efter den 15 mars. Men här är ändringarna kursiverade.

Härigenom föreskrivs att
27 kap. 48 och 49 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse:

Nuvarande
48 §1)
Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 180 dagar ska dessutom, om det inte finns sär- skilda skäl mot det eller det i annat fall kan anses oskäligt, beaktas om den försäkrade har sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom
1. sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller
2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne. Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket.

49 §
Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 365 dagar ska det, om det inte kan anses oskäligt, alltid beaktas om han eller hon har sådan förmåga som avses i 48 §.

Ändras till:
48 §1)

Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 180 dagar ska det dessutom beaktas om den försäkrade har sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom
1. sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller
2. annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne. Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket.

Den försäkrades arbetsförmåga ska, trots det som sägs i första stycket, från och med den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt arbetsförmåga under 180 dagar bedömas enligt 46 och 47 §§ om
1. övervägande skäl talar för att den försäkrade kan återgå till arbete som avses i 46 och 47 §§ före den tidpunkt då han eller hon har haft nedsatt arbetsförmåga i 365 dagar, eller
2. det i annat fall kan anses oskäligt att bedöma den försäk- rades arbetsförmåga enligt första stycket.

49 §
Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 365 dagar ska det, om det inte kan anses oskäligt, beaktas om han eller hon har sådan förmåga som avses i 48 § första stycket.

Vid bedömningen tillämpas 47 § andra stycket

1 Senaste lydelse 2012:256.


1. Denna lag träder i kraft den 15 mars 2021.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även på sjukperioder som har påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna tillämpas dock första gången vid prövning av rätt till ersättning för dagar från och med ikraftträdandet.

Fundering #1
Oskäligt till övervägande skäl.
Vi på #116omdagen ser ett ordbyte från oskäligt till övervägande skäl och håller tummen hårt för att det räcker för att fler ska få en lättnad, men känner oss tråkigt skeptiska. Ord (samt lagar och regler) tolkas som bekant friskt av Försäkringskassan och kommer säkerligen ske även nu.

Enligt Riksdagens sida:
”Övervägande skäl innebär att det är tillräckligt att mer talar för en återgång i arbete hos arbetsgivaren i samma omfattning som tidigare än emot, för att bedömningen mot normalt förekommande arbete ska skjutas upp. Övervägande skäl innebär med andra ord att sannolikheten överstiger 50 procent. Inte heller ska någon diagnos undantas vid prövningen.”

Fundering #2
Bevisa arbetsförmåga vid dag 365
Vi har även farhågor i att personen fortfarande ska kunna bevisa att den kan återgå i arbete hos sin arbetsgivare innan dag 365. Bevis i form av vad? Idag förkastar ju Försäkringskassan i stort sett all form av bevisföring i form av intyg och utlåtande från den sjuke och dess olika läkare.

På riksdagens sida står det:
”I dag bedöms en sjukskriven persons arbetsförmåga mot sin arbetsgivare innan dag 180, och mot hela arbetsmarknaden efter dag 180. Enligt de nya reglerna ska prövningen mot hela marknaden skjutas upp till dag 365. Det gäller dem där mer talar för än emot att de kan återgå till sitt arbete inom 365 dagar. Syftet är att förhindra att de personerna förlorar sin sjukpenning.

#116omdagen anser att detta måste åtgärdas omgående, annars blir den nya lagändringen och ordbytet troligen bara som stoft i vinden.

Vi på #116omdagen är självklart glada att något sker, om än det lilla, men vi kan inte anse, eller instämma i rubrikerna, att sjukförsäkringen är tryggare nu. Alltför mycket finns kvar att bland annat tolkas och nonchaleras av Försäkringskassan. Hos oss infinner sig mest en känsla av att vi nu vagga in i för stora förhoppningar och att bedömningarna fortsätter sin vanliga visa – och det trots att Försäkringskassan även ska ”granska” sig själva… allt känns som en utdragen lång process där vi kastas mellan hopp och förtvivlan innan sjukförsäkringen är reparerad på riktigt.

#16omdagen kanske upplevs pessimistiska, men det handlar om människor som dagligen, år efter år, försätts i livslånga och tragiska konsekvenser för att vi inte har en fungerande sjukförsäkring. Det är svårt att glädjas när vi ser alla dessa människor drabbas och vi kan inte jubla förrän de fått upprättelse och det finns en rättssäker, trygg och mänsklig sjukförsäkring.

Var alla partier överens om att genomföra förändringen?
Vi lägger en bild här från omröstningen så får ni titta själva. Klicka på bilden så länkas ni till Riksdagens sida som gällande det här.

Om du klickar på bilden av tabellen här ovan så kommer du till källan för bilden, dvs Riksdagens sida för ärendet.

Vill du se hela debatten i Riksdagen kring ärendet så finns länken här.
Du kommer till Riksdagens WebbTV där du antingen kan titta och lyssna på vad de säger eller så klickar du på ”portokoll för debatten” under TV-bilden och kommer till texter av det sagda.

%d bloggare gillar detta: