Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Vi önskar oss nyanser i bedömning av arbetsförmågan från Försäkringskassans håll

Idag är sjukförsäkringen uppbyggd så att man kan få 25, 50, 75 eller 100% sjukskrivning efter läkarens bedömning. Och därefter så ska Försäkringskassan besluta om det finns tillräckliga underlag för att bevilja den sjukpenningen och därefter (förhoppningsvis) betala ut sjukpenningen.

Vad som ofta missas i debatten kring sjukförsäkringen är att även Försäkringskassan har i sitt arbete att bedöma ”graden” av sjuskrivningen. Idag är det så att Försäkringskassan bedömer ett totalt nekande istället för att kanske bara minska ner sjuskrivningsprocenten till 75. För visst är det märkligt att det alltid blir allt eller inget.

För oss på #116omdagen är det inget märkligt eftersom vi insett att sjukförsäkringen idag handlar om statistik, inte människors väl och mående.

Anledningen till att Försäkringskassan inte använder sig av sin försäkringsmedicinska rättighet, tillika skyldighet, är att de ohälsotal som ”redovisar” hur sjukförsäkringen fungerar och därigenom mäts Försäkringskassan arbete. Ohälsotalen beräknas så här:
”Ohälsotalet, sjuktalet och sjukpenningtalet är alla mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. Beräkningssättet och vilka ersättningar som ingår skiljer sig åt för de olika måtten: 
• Ohälsotalet: Ersättningar som ingår är Sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. 
Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. 
• Sjuktalet: Ersättningar som ingår är Sjukpenning. 
Måttet baseras på antalet utbetalda bruttodagar 
• Sjukpenningtalet: Ersättningar som ingår är Sjukpenning och rehabiliteringspenning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar”

• Nettodagar =  dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar, t ex två dagar med halv ersättning blir en nettodag.
• Bruttodagar = alla dagar räknas som en dag oavsett omfattning.

I regleringsbreven, som regeringen skriver till Försäkringskassan, har dessa ”hälsomått” använts som ett mål sedan 2014, antingen som siffersatt till 9.0 eller benämnt som lågt. Idag står det i regleringsbrevet så här:”Det av riksdagen beslutade målet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Försäkringskassans samlade arbete ska leda till att sjukpenningtalet minskar långsiktigt med fokus på förebyggande insatser, tidigare rehabiliteringsinsatser och bättre samordning.”

Varför skriver vi om det här när vi började med vilken grad av sjuskrivning som ska beviljas?

I och med att Försäkringskassan avslår sjukpenningen helt, istället för delvis som de skulle kunna, så styr de även sjukpenningtalet som är ett mål för dem att hålla lågt. Skulle Försäkringskassan bevilja en deltidssjukskrivning istället så påverkar det sjukpenningtalet negativt för deras måluppfyllelse och de kommer då inte att nå resultat.

Vår önskan idag blir indirekt två, men sjukpenningtalet mm har vi nog tyvärr anledning att önska oss något kring senare.

Dagens önskning blir att Försäkringskassan verkligen respekterade sin försäkringsmedicinska skyldighet och såg arbetsförmågan inte svart eller vit. Alla kan inte ha full eller ingen arbetsförmåga. Det finns grader av helvetet som man brukar säga, men att Försäkringskassan vill bränna allt på ett bräde är knappast lönsamt för någon.

Så Försäkringskassan, vi önskar att ni inte gav fullt avslag om ni nu måste ge avslag. Ni har skyldigheten att se hur mycket arbetsförmåga det finns/inte finns också. Det kanske finns 25, 50 eller 75%. Allt annat är bara statistiksliskeri och ett fejkande av sin egna verksamhets uppdrag.Annons


%d bloggare gillar detta: