Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Frågor till partierna och deras svar, omgång 2

*uppdaterade inlägg pga fler svar inkomna. Vi hade hoppats på att alla partier tog chansen och svarade på kompletteringsrundan, men några uteblev tyvärr.

Anledningen till att vi gör dessa frågestunder med politikerna är att det är det många luddiga svar och formuleringar från de ansvariga kring sjukförsäkringen. Politikerspråk är inte alltid lätt att få någon klarhet i och vi på #116omdagen tänkte därför utmana våra politiker i socialförsäkringsutskottet genom att sända dem 5 frågor i olika omgångar där de ombeds svara ja eller nej. Vi tycker att alla är förtjänta av raka, enkla svar.

Vi presenterar svaren i ”budskapsrutor” och i inläggen vi skriver till dessa så redovisar vi även de politikersvar som de trots allt får ge i ordnad form. Vi hoppas att den här serien av frågeomgångar kommer att hjälpa oss alla att få ett bättre grepp om hur politikerna tänker agera i sjukförsäkringsfrågan.

Svaren är partisvar, dvs inte någon enskilds person åsikter. #116omdagen medverkar inte att sätta en någon person, sak eller parti i kläm. Vi vill bara redovisa partiernas korta svar, vad de vill specifikt i denna fråga, med några meningar, inget annat. Vi kan därför ta bort text som svävar ut i annat.


Längst ner i inlägget finns det en ruta
ni kan skicka in frågor ni vill ställa till politikerna.
Passa på.

Vi har ställt 5 frågor i 5 omgångar hittills till partierna.
Läs de andra frågorna och svaren här (klicka på en knapp nedan):

1. Lika skatt för alla?
En högaktuell fråga som just nu det florerar en hel del konstigheter kring. Att sänka skatten är inte samma sak som att inte ”bestraffa” gruppen  genom att de får betala högre skatt pga sjukdom. Vi vill veta om det kommer finnas en skillnad i skatt mellan de som arbetar, de sjuka och funkisar. Ja eller nej.

V: Ja, Vänsterpartiet vill ha lika skatt för lika inkomst, oavsett om den kommer från lön, ersättningssystemen, pension eller liknande. 

MP: Nej, Inte om Miljöpartiet fått bestämma. Men svaret blir dessvärre: Ja. I regeringens förslag som miljöpartiet var med att jobba fram skulle denna skillnad försvinna. Men eftersom M-KD-SD:s gemensamma budgetändring nu har gått igenom är situationen en annan. Den innehåller en ny funkisskatt genom införandet av ytterligare ett s.k. jobbavdrag.

S: Nej.

C: Vi vill sänka skattetrycket, framförallt för de med låga inkomster. Vi ser inte heller något självändamål i att vissa grupper ska betala högre skatt än andra. Vi medverkade till att skatten sänktes för personer med sjuk- och aktivitetsersättning i innevarande års budget men vi har för närvarande inget förslag om riktade skattesänkningar på sjukpenning. Skattesystemet behöver bli enklare, tydligare och rakare samtidigt som det stimulerar till arbete.

SD: Vi anser att skatten ska vara så lika som möjligt och det ska inte finnas orimliga skillnader. Sen kan det behövas riktade satsningar hos dem som jobbar, barnfamiljer, pensionärer och andra grupper så att det alltid kommer att vara exakt samma skattenivå för alla kan vi inte lova, men det däremot måste målsättningen vara utsatta grupper såsom dem med sjukersättning samt pensionärer inte straffas på det oproportionerliga sätt som de gjort tidigare.  

2. Höja ersättningen för sjukpenning?
Idag är sjukpenningen baserad på 8,5 basprisbelopp. Är det något ni kan tänka er höja? Ja eller nej. (Frågan ställdes inför en omröstning i riksdagen 2021 och avser alltså ingen ny höjning utöver den som då skedde)

V: Ja, Vänsterpartiet vill höja taket i sjukpenningen och sjukersättningen.

MP: Ja. Miljöpartiet vill höja nivåerna i  trygghetssystemen och dessutom koppla nivåerna till index så att de höjs i takt med övriga inkomstutvecklingen i samhället. I regeringens budgetproposition som Miljöpartiet varit med om att ta fram höjs taket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp. Så kommer det också bli under förutsättning att det slutligen fastställs i budgetomröstningen om socialförsäkringen i december.

S: Ja.

C: Nej, vi har inget sådant förslag. 

SD: Ja.

3. Lättare regler för övergång till sjukersättning för kroniskt sjuka?
(Frågan ställdes inför en omröstning i riksdagen 2021 och avser alltså ingen ytterligare regeländring utöver den som då skedde)
Sjukersättningen är länkad med sjukpenningen och många som är kroniskt sjuka snurrar runt i långtidssjukskrivning eller ”långtidsarbetslöshet”, trots att de aldrig kommer att återfå någon arbetsförmåga. Vill ni göra om reglerna för en underlätta en övergång till sjukersättning för de kroniskt sjuka? Ja eller nej.

V:  Ja.

MP: Ja. Förslagen i Samuel Engbloms utredning (SOU 2021:69) som ska genomföras syftar till att fler ska komma in i sjukersättningen. Det kommer innebära övergång både från sjukpenning och från försörjningsstödet. 

S: Ja.

C: Sjuk- och aktivitetsersättningen utreddes under 2021 av utredningen ”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet”. Vi har sagt att vi är beredda att diskutera förslagen i utredningen, samtidigt vill vi understryka återhållsamhet med långtgående förslag. Ett beslut om sjukersättning innebär i praktiken att man skrivs ut från arbetsmarknaden, det måste förutsätta ett restriktivt regelverk.

SD: Ja. Vi vill ge möjligheten att ha tillfällig sjukersättning som ett komplement för en tidsperiod om max 3 år, där kontrollen av arbetsförmågan kan omprövas. Självklart ska även möjligheten att få beviljat sjukersättning för en längre tid också finnas kvar. Det handlar också om att det ska ändras så att arbetsförmågan ska vara nedsatt en överskådlig tid och inte som idag stadigvarande som kan vara svårare att uppnå. Detta är förändringar som vi föreslagit i riksdagen som också skulle kunna underlätta övergången till sjukersättning. 

4. Höja ersättningen för sjukersättning?
(Frågan ställdes inför en omröstning i riksdagen 2021 och avser alltså ingen ny höjning utöver den som då skedde)
Sjukersättningens ersättningsnivå har inte samma stegringstakt som övrig lönesättning, vilket innebär att de med sjukersättning får det allt svårare att klara den vardagliga ekonomin med hyror, mat och mediciner. Anser ni att sjukersättningsnivån bör höjas? Ja eller nej.

V: Ja, vi vill höja tak och ersättningsnivån i sjukersättningen.

MP: Ja. Miljöpartiet har ett medlemsbeslut att “kraftigt höja aktivitetsersättningen och sjukersättningen”. Vi vill också inkludera hjälpmedel i högkostnadsskyddet, samt koppla ersättningarna till inkomstindex så att de följer den övriga inkomstutvecklingen i samhället. Det är bra och viktigt också att garantinivån höjs. 

S: Ja.

C: Vi har inget sådant förslag i nuläget.

SD: Ja. Vi kommer fortsatt jobbar för detta så att inte sjukersättningen släpar efter 

5. Införa en till karensdag?
Karensdagen är en sådan dag som innebär att de som är sjuka kanske känner sig tvingade att gå till jobbet – trots att de är för sjuka och kanske t om smittar andra. Pandemin borde verkligen ha lärt oss konsekvenserna av att driva sjuka människor till arbetet. Anser ni att det är rätt att införa en till karensdag vid dag 15? Ja eller nej

V: Nej, Vänsterpartiet vill avskaffa det befintliga karensavdraget.

MP:  Nej. Tvärtom vill vi ta bort den karensdag som vi har idag vid dag 1.

S: Nej.

C: Nej, vi står inte bakom det förslaget.

SD: Nej. Tvärtom vill ta bort karensdagen för personal inom vård, omsorg och skola och barnomsorgAnnons


%d bloggare gillar detta: