Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Frågor till partierna och deras svar, omgång 4

*uppdaterade inlägg pga fler svar inkomna. Vi hade hoppats på att alla partier tog chansen och svarade på kompletteringsrundan, men några uteblev tyvärr.

Anledningen till att vi gör dessa frågestunder med politikerna är att det är det många luddiga svar och formuleringar från de ansvariga kring sjukförsäkringen. Politikerspråk är inte alltid lätt att få någon klarhet i och vi på #116omdagen tänkte därför utmana våra politiker i socialförsäkringsutskottet genom att sända dem 5 frågor i olika omgångar där de ombeds svara ja eller nej. Vi tycker att alla är förtjänta av raka, enkla svar.

Vi presenterar svaren i ”budskapsrutor” och i inläggen vi skriver till dessa så redovisar vi även de politikersvar som de trots allt får ge i ordnad form. Vi hoppas att den här serien av frågeomgångar kommer att hjälpa oss alla att få ett bättre grepp om hur politikerna tänker agera i sjukförsäkringsfrågan.

Svaren är partisvar, dvs inte någon enskilds person åsikter. #116omdagen medverkar inte att sätta en någon person, sak eller parti i kläm. Vi vill bara redovisa partiernas korta svar, vad de vill specifikt i denna fråga, med några meningar, inget annat. Vi kan därför ta bort text som svävar ut i annat.

Längst ner i inlägget finns det en ruta
ni kan skicka in frågor ni vill ställa till politikerna.
Passa på. Valet närmar sig…

Vi har ställt 5 frågor i 5 omgångar hittills till partierna.
Läs de andra frågorna och svaren här (klicka på en knapp nedan):

1. Rätt att ge upprättelse till de som fått avslag?
Under många år har det varit uppenbart att lagarna och reglerna kring sjukförsäkringen inte fungerar som tänkt. Det har också varit uppenbart att Försäkringskassans tolkningsutrymme av lagarna tillåtits vara alltför stort och kreativt. Regleringsbrev har styrt mer än lagar och dövheten och fördomarna mot de som drabbats av hela detta systemfel har varit hemsk. Under alla dessa år har människor fått ta konsekvenserna av något som alla partier och myndigheter borde åtgärdat. Handen på hjärtat när ni nu svara ja eller nej på en fråga många drabbade frågar sig – Är ni beredda att ge upprättelse till de som drabbats av det här haveriet, under alla dessa år?

V: Ja. Ett av de krav vi ställde i samband med budgetprocessen för 2022 var att de som utförsäkrats ska få upprättelse. Vi ligger fortsatt på regeringen om att uppfylla vårt krav.

MP: Ja, vi tycker att det på ett sammantaget sätt bör ses över på vilket sätt människor har hamnat mellan stolarna och vad det har lett till. Att på lämpligt vis samla vittnesmål skulle kunna vara ett bra sätt. Det är viktiga lärdomar framöver.

C: Det har funnits, och finns mycket att förbättra i sjukförsäkringen men vi delar inte bilden av ”haveri”. Enskilda som blivit felaktigt behandlade bör såklart få upprättelse. Det är dock inte en fråga för politiken. (#116omdagen tolkar svaret som ett nej då de anser att det inte politikernas sak att besluta om)

L:  (Har inte svarat på vår frågeställning utan något helt annat. #116omdagen tolkar därför svaret som ett nej)

SD: Ja – vi har i årets kommittémotion som debatterades och beslutades i veckan föreslagit att en extern utredning måste titta på vad som gått fel om och hur det lett till felaktiga avslag och hur dessa som drabbats i så fall ska kompenseras.

2. Vill ni be om ursäkt för ovan nämnda rättshaveri mot de drabbade?
Den här frågan hör ihop med fråga 1, men är en viktig del också. Att våga be om ursäkt är en viktig sak när man gjort fel. Vi förstår att ni vrider er av frågan och har massa ursäkter, men det handlar om människor som fått livslånga konsekvenser av att sjukförsäkringen inte fungerat som tänkt under alla dessa år. De förtjänar åtminstone ett svar.

V: Ja. Om vi ingår i en framtida regering med ansvar för sjukförsäkringen och styrningen av den kan vi be om ursäkt för de brister som drabbat så många människor samtidigt som vi rättar till bristerna.

MP: Ja, att samla vittnesmål och erfarenheter, ta del av dessa, men också att kunna be om ursäkt tycker vi är helt rimligt.  

C: Se ovan. Det är inte en politisk fråga huruvida myndigheten bör be någon om ursäkt. (#116omdagen tolkar svaret som ett nej då frågan var ställd mot politiken, inte myndigheten)

L:  Liberaler har inga möjligheter att kommentera enskilda fall. Däremot har vi många goda förslag på generella förbättringar som vi bedömer gynnar den enskilde. (Har inte svarat ja eller nej – #116omdagen tolkar därför svaret som ett nej)

SD: Ja – Vi har inte suttit i regeringen så vi behöver egentligen inte be om ursäkt för det haveri som har varit. Men samtidigt är vi alla partier en del i riksdagen.

3. Tror ni på berättelserna från de drabbade?
Många av oss som är sjuka har upplevt att våra berättelser har viftats undan och ansetts som antingen enskilda, bittra eller okunniga. Svaren från politiker har genom åren varit ett nonsenssvar, har vi fått höra, där verkligheten människor beskrivit inte verkar ha tagits på allvar av mottagaren som tror på skrivbordsprodukterna. Men berättelserna är vittnesmål. Tror ni på berättelserna? 

V: Ja. Att vara för sjuk för att kunna arbeta eller fungera som man brukar, och sen inte bli trodd är en kränkning. Politiker och myndigheter måste vara beredda att lyssna på och tro på människor som berättar sin historia. Det är endast så vi kan hantera de problem som finns i den svenska sjukförsäkringen. Att misstro berättelser om bristerna i systemet är ett bekvämt sätt att neka ansvar för dem.

MP: Ja, vi tycker alltid det är angeläget att lyssna på människor och de vittnesmål de har. Dessa berättelser kan visa på brister i systemen, vilken typ av brister, hur de uppfattas och vad de för enskilda kan leda till. Om myndighetspersoner och enskilda har helt olika bilder visar det också på brist på möjlig helhetssyn i systemet, inte minst för personer med komplexa sjukdomstillstånd t ex. Miljöpartiet vill generellt se mer av brukarrevision, dvs ta in synpunkter och erfarenheter vilket gör en verksamhet bättre.  

C: Vi tar till oss och tror på de allra flesta berättelser som framförs till oss. Det råder ingen tvekan om att många människor har hamnat i kläm och vi jobbar stenhårt på att skapa förändring, såväl i dialog med myndigheten som i det lagstiftande arbetet. (#116omdagen tolkar svaret som ett ja trots att vissa berättelser tydligen misstros)

L: Vi har ingen anledning att ifrågasätta enskildas berättelser. Liberalernas riksdagsledamöter har ett stort antal kontakter med medborgare och intresseorganisationer i denna fråga.  (Har inte svarat ja eller nej – #116omdagen tolkar därför svaret som ett ja, trots ordvalet ”enskilda berättelser).

SD: Ja – Att offentligt dela med sig av sin historia tror jag är väldigt svårt och väldigt utlämnande och jag beundrar det mod som många har att berätta sin historia. Berättelser från verkligheten har hjälpt mig att förstå bättre vad som är fel i systemet och vad som behöver förbättras. Utan alla er skulle inte dessa förbättringar som idag genomförts inom sjukförsäkringen varit möjliga. Så stort tack till alla som bidragit. 

4. När en myndighet brister så systematiskt, borde inte den kunna ställas till svars?
Nyligen var det en omröstning i riksdagen om tjänstemannaansvar. Förslaget gick inte igenom och det här har fått stort genomslag i diverse forum som utnyttjar resultatet. Att en myndighet och dess utövare är helt onåbara gällande konsekvens och inte kan ställas till svars på samma sätt som vilken annan person, företag eller organisation som helst är märkligt (minst sagt). Visst kan man anmäla till JO, JK och andra instanser, men det händer inget där – det vet vi alla som försökt. Ytterst få anmälningar behandlas och om det kommer ett utslag har Försäkringskassan bara skakat av sig kritiken och fortsatt. Det behövs något som verkligen ger oss samma rättighet till rättssäkerhet. Borde inte en myndighet kunna ställas till svars och få konsekvenser av sitt agerande?

 V: Ja. Det finns brister i hur myndighetsbeslut följs upp och vilka konsekvenser felaktiga beslut får för de myndigheter som fattar dem. Vänsterpartiet vill att en kriskommission ser över Försäkringskassans arbete, genom en extern granskning. Vänsterpartiet anser vidare att Försäkringskassan, precis som flera andra myndigheter, måste bli bättre på att hjälpa människor istället, för att fokusera på kontroll och övervakning som idag.

MP: Ja. Att kunna utkräva ansvar av tjänstepersoner är grundläggande i vårt demokratiska system. I regeringen tillsatte vi en utredning som skulle överväga att utvidga tjänstemannansvaret, men utredaren kom fram till att det inte fanns skäl för det. Miljöpartiet delar bedömningen, men frågan är helt klart komplex.

C: Vi röstade nej till förslaget om utökat tjänstemannaansvar utifrån de farhågor som lyftes fram i utredningen, bland annat att det riskerar leda till räddhågsna handläggare som inte vågar fatta obekväma beslut. Däremot kan myndigheten som sådan ställas till svars och, inte minst dess ledning. Innan nuvarande Generaldirektör tillträdde hade vi en period med mycket täta byten av Generaldirektör. 

L:  (Har inte svarat ja eller nej – #116omdagen tolkar därför svaret som ett ja)
Myndigheterna ska granskas. Riksrevisionsverkets har granskat Försäkringskassan och skrivit en rapport som har behandlats i riksdagen där Liberalerna har följdmotionerat.

SD: Ja – Myndigheten ett ansvar att följa de direktiv som finns och fullföljda det uppdrag som myndigheten har och det har framkommit brister. Finns det brister där är det viktigt att det granskas och åtgärdas. Men en enskild handläggare som fattar beslut utifrån styrning av regering och försäkringskassans ledning kan inte enskilt ta skulden för en icke fungerande sjukförsäkring.

 

5. Anser ni att lagarna är tillräckliga nu för att få till en fungerande och rättssäker sjukförsäkring?
Det har skett vissa justeringar i lagen och regleringsbrevet är även det justerat. Avslagen har minskat under år 2021, och det var en enorm förändring vid nyåret 20/21. Nu är det ”vardag” igen för alla och vi undrar om ni känner att lagändringarna är tillräckliga nu?  

V: Nej. Vänsterpartiet har fått igenom flera förbättringar av sjukförsäkringen under de senaste åren, men det finns fortfarande brister i regelverken, Försäkringskassans tolkning av dem och flera ersättningsnivåer är fortfarande för låga. Vi anser till exempel att rehabkedjan bör avskaffas och ersättas med en modell där fasta tidsgränser ersätts med stödpunkter. Reglerna i sjuk- och aktivitetsersättningen måste ändras så att fler får ersättning. Ersättningsnivåerna och taket i sjuk- och aktivitetsersättningen behöver höjas, tillsammans med flera andra ersättningar. Regeringen bör också gå vidare med flera av de färdigutredda förslag som ligger på regeringens bord, som exempelvis rör rehabilitering.

MP: Nej. Det finns ytterligare färdigutredda utredningsförslag som regeringen enkelt borde kunna återkomma med för en mer fungerande försäkring.  Vi anser även att ingen ska behöva nekas sjukpenning för tid som hen redan varit sjukskriven och vi skulle hellre se att tidsgränserna i sjukförsäkringen var avstämningspunkter för rätt till stöd. Ett steg mot större rättsäkerhet är att också att tillsätta en statlig utredning för att förbättra tillgången till rättshjälp.
Visst kan man justera här och där för att förbättra ytterligare, men vi vill som nämnts ovan se ett nytt helhetligt trygghetssystem, att utreda frågan skulle vara ett första steg.

C: Det var ett antal mycket viktiga reformer som genomfördes de senaste åren. Vi vill fortsätta förbättra sjukförsäkringen, bland annat genom att förtydliga rollfördelningen och Försäkringskassans samordningsansvar.

L: Nej, det är inte tillräckligt. Det krävs en kraftfull reform för dem som från början av sjukskrivningen förväntas vara i sjukskrivning i mer än 90 dagar. Det är denna som forskning och uppföljningar återkommande pekat på att människor ”fastnat” i och detta måste motverkas. Liberalerna ser behov av att utveckla en ny insats ”Individuellt stöd och vägledning”, som skall vara ett individuellt utformat stöd i den ofta svåra vägen genom sjukdom, rehabilitering och tillbakagång till arbete och vardag.  Insatsen ska bestå i ett individuellt utformat program och den sjukskrivne ska garanteras en minimipott med sådant som samtal och stöd från en kvalificerad handledare, för individen relevanta och stödjande gruppsamtal och återkommande lärande seminarium.

SD: Nej – lagändringarna är inte tillräckliga det finns fortfarande mycket att åtgärda inom sjukförsäkringen. Den senaste offentliga utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen bland annat lade fram konkreta förslag för att bedömningen att få sjukersättning skulle bli något mindre strikt, inte bara för de äldre, utan det fanns även ett förslag för de yngre. I samma utredning fanns konkreta förslag för att förbättra regelverket kring förebyggande sjukpenning och inför preventionsersättning samt göra det lättare att få rehabiliteringspenning detta måste införas snarast. Det behövs också lagändringar för att göra sjukförsäkringen mer flexibel och individanpassad som att ta bort de fasta stegen i sjukskrivning på 25, 50, 75 och 100% och införa steg om 5% istället.

Glöm inte att skriva under vår namninsamling som vill att alla de som drabbats av sjukförsäkringens och Försäkringskassanasrättshaveri får en upprättelse.
https://www.mittskifte.org/petitions/ge-upprattelse-och-en-omprovning-till-de-som-nekats-sjukpenningAnnons


%d bloggare gillar detta: