Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Rehabiliteringskedjan

År 2008 infördes den så kallade rehabiliteringskedjan inom sjukförsäkringen. Syftet var att råda bot på den passivitet som kännetecknade sjukskrivningsprocessen enligt Prop. 2007/08:136, s. 58 och dåvarande regering (Alliansen). 

I rehabiliteringskedjan finns fasta tidsgränser som ställer särskilda krav på aktiv handläggning, utredning och planering av ett sjukpenningärende. Det är inte sjukdom i sig som ger rätt till sjukpenning utan det är på vilket sätt sjukdom sätter ner förmågan (aktivitetsbegränsning) att utföra ett arbete, helt eller delvis, som avgör rätten till sjukpenning i relation till de olika tidsgränserna i rehabiliteringskedjan och det är det här som Försäkringskassan ska bedöma utifrån läkarintyg och andra underlag.

Försäkringskassan använder sig av ett material ”Kunskapsmaterialet – fysiska och psykiska krav i olika yrkesgrupper” från Arbetsförmedlingen som stöd i bedömningen av arbetsförmåga i normalt förekommande arbete. Begreppet normalt förekommande arbete har en central plats i bedömningarna vid rehabiliteringsgränserna.

 • Kalenderdag 1-90
  Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete (omplacering), hos din arbetsgivare. Arbetsgivaren ska utreda och vidta åtgärder i form av arbetsanpassning och rehabilitering för att tillmötesgå de bestämmelserna.

 • Kalenderdag 91-180
  Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

 • Kalenderdag 181-365
  Här bedöms det om du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

 • Kalenderdag 366 och framåt
  Från dag 366 och framåt i rehabiliteringskedjan så bedömer Försäkringskassan, för alla, alltid rätten till sjukpenning i relation till alla på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten. 

  Arbetsgivarens skyldigheter gäller även om du har kontakt med Arbetsförmedlingen. Anmälan till Arbetsförmedlingen ska ske även om du innehar en fast anställning. Du behöver (och bör/ska ej göra det heller även om arbetsgivaren gärna vill ”köpa” ut dig) inte säga upp dig eller liknande.

Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som är anställd.
• Om du är egenföretagare bedömer Försäkringskassan din arbetsförmåga i förhållande till dina vanliga arbetsuppgifter fram till och med dag 180. Efter det bedöms din arbetsförmåga på samma sätt som för en anställd, det vill säga i förhållande till den vanliga arbetsmarknaden.
• Om du är arbetslös bedöms din arbetsförmåga i förhållande till arbeten på den vanliga arbetsmarknaden redan från början av sjukperioden.

Det finns några olika undantagssituationer när din arbetsförmåga kan bedömas i förhållande till arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180. Det kan vara:
• Om det är troligt att du kommer att kunna gå tillbaka till arbete hos din arbetsgivare med samma arbetstid innan det gått ett år sedan du blev sjukskriven.
• Om det finns särskilda skäl som talar för att du kommer att kunna återgå till arbete hos din arbetsgivare senast dag 550.
• Om du till exempel har en allvarlig sjukdom eller får rehabilitering efter en olycka.
• Om din vård eller rehabilitering har försenats på grund av coronapandemin.
• Om du är 62 år eller över.

Lite fler länkar med intressant och viktig information:
• En sammanfattande checklista med frågeställningar och vems ansvar mm (från LO). 
• Rehabiliteringskedjan regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB) i kapitel 27.
• Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har skrivit en rapport ”Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan” (2017-06-29). Försäkringskassans svar på nämnd rapport.
• Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har även skrivit rapporterna Tidsgränserna i sjukförsäkringen (2015-05 20), Rehabiliteringskedjans effekter på sjukskrivningstiderna (2010-01-13), Bedömning av arbetsförmåga vid de fasta tidsgränserna (2011-05-11)

Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.

%d bloggare gillar detta: