Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst och är det som ligger till grund för hur mycket ersättning du kan få vid exempelvis sjukdom. SGI beräknas för fler ersättningar, men här koncentrerar vi oss på området sjukpenning. Försäkringskassan räknar fram och beslutar hur mycket du får i SGI. 

Har du ingen SGI kan du oftast inte heller få ersättning från Försäkringskassan, eller så blir den mycket mindre. Håll därför koll på din SGI och hur du påverkar den genom att inte ha hålrum inkomst/ersättningar, rätt inskriven hos Arbetsförmedlingen mm.

Alla ersättningar från Försäkringskassan olika höga tak för hur mycket SGI du kan ha. Vi koncentrerar oss på sjukpenning och då kan du få högst 80 procent av 525 000 kronor i årslön i ersättning (2023). Tjänar du mer, så räknas inte de pengarna.

Viktigt: 
Du får inte 80 % av din inkomst 
i sjukpenning, utan 80 % av den SGI 
som Försäkringskassan räknar fram.

Grunden för att kunna få en SGI är att:
• du tjänar, eller förväntas tjäna minst 12 600 kronor/år.
• du har, eller förväntas ha, minst 6 månaders arbete i följd eller ha perioder av arbete som återkommer varje år.

Vad beräknas SGI på?
När Försäkringskassan ska beräkna din SGI så ska du fylla i ett formulär med ekonomiska uppgifter.
• årsinkomst/lön före skatt
• ob-tillägg
• provision
• övertidsersättning

Det finns ersättningar som inte berättigar till SGI och de är:
• studiestöd
• arbetslöshetsersättning
• avgångsvederlag
• pension
• kapitalinkomst
• traktamenten och liknande kostnadsersättningar
• skattepliktiga förmåner (ex kost, logi, bil)
• sjukpenning,
• föräldrapenning
• eller annan dagsersättning 

Det är viktigt att det inte finns några glapp i tiden 
där du varken har arbetat eller skyddat din tidigare SGI 
på något av de ovanstående sätten. 
Om det gör det, är det inte säkert att din SGI är skyddad. 

IBLAND BEHÖVER DU SKYDDA DIN SGI 
SÅ DU INTE FÖRLORAR (ELLER MINSKAR) DEN.

Försäkringskassan har en guide där man kan se hur SGIn påverkas och hur den kan skyddas.
Om du slutar arbeta och inte längre har en inkomst kan du förlora din SGI. Det betyder att du inte har rätt till ersättning om du till exempel blir sjuk. Men i vissa situationer kan du ha rätt att behålla din SGI, även om du inte arbetar och har en inkomst, eller om du arbetar mindre.

När du är gravid 
Du som är gravid har rätt att gå ner i arbetstid eller sluta arbeta helt under de sista sex månaderna av din graviditet, utan att din SGI sänks. När ditt barn är under 1 år: Om du är helt eller delvis föräldraledig är din SGI skyddad, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. När ditt barn fyller 1 år: Om du helt föräldraledig från ditt arbete kan du skydda din SGI genom att ta ut minst fem hela föräldrapenningdagar per vecka.

Om du arbetar, men inte lika mycket som innan du var föräldraledig, kan du skydda din SGI genom att ta ut föräldrapenning för den tid du inte arbetar. Tillsammans ska det motsvara omfattningen på den SGI du har. Om du inte skyddar din SGI när barnet fyller ett år, kommer din SGI att räknas om och motsvara din aktuella inkomst. Det betyder att din SGI sänks om du arbetar i en lägre omfattning än före föräldraledigheten. 

När du börjar studera kan du skydda din SGI genom att:
• Du studerar och får studiestöd från CSN under hela studietiden. Det räcker att du får bidragsdelen.
• Du studerar på en studiemedelsberättigad utbildning på minst halvtid, men utan studiestöd från CSN. Du påbörjade utbildningen tidigast den 1 juli 2018.
• Du är tjänstledig för att studera inom ditt yrkesområde. Du behöver inte få något studiestöd från CSN.Du går en militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten, längre än 60 dagar.    

Om du blir sjuk och får sjuklön eller sjukpenning är din SGI skyddad.

Om du blir arbetslös från ett arbete som gett rätt till en SGI är den skyddad tre månader efter att du har slutat arbeta. För att behålla din SGI efter det, måste du anmäla dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande och aktivt söka arbete. Din SGI är också skyddad om du:
• månadsvis får ekonomisk ersättning genom ett trygghetsavtal för att till exempel studera, göra praktik eller för att starta eget företag.
• deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd,  utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Om du aldrig har arbetat och haft en inkomst 
har du inte rätt till en SGI om du aldrig har arbetat. 
Det betyder att du inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan om du till exempel blir sjuk. 

Rätt till en SGI från ett tidigare arbete kan du ha om du någon gång tidigare har haft inkomster från arbete. För att ha rätt till en SGI från ett arbete som du hade tidigare ska du ha:arbetat i minst sex månader i en följd, eller ha haft perioder av arbete som återkommit varje år och skyddat din SGI när du blev arbetslös.

Skydda din SGI om du får ett tillfälligt arbete
Om du får ett tillfälligt arbete som inte kan ligga till grund för en ny SGI (för att det pågår kortare tid än 6 månader) måste du söka arbete igen genom Arbetsförmedlingen när det arbetet tar slut för att fortsätta skydda din SGI.


För dig som har aktiebolag. 
När du har ett aktiebolag beräknas din SGI på den lön du tar ut. För att ha rätt till en SGI ska du som arbetar i ditt egna aktiebolag ta ut lön (tjäna, eller förväntas tjäna, minst 11 160 kronor per år) ha arbetat eller förväntas komma att arbeta i minst sex månader i en följd, eller ha perioder av arbete som återkommer varje år.

Om du slutar arbeta i ditt aktiebolag och inte längre tar ut en lön kan du förlora din SGI. Det betyder att du inte har rätt till ersättning om du till exempel blir sjuk eller vabbar. Men i vissa situationer kan du ha rätt att behålla din SGI även om du inte arbetar och tar ut en lön, eller arbetar mindre. Om du har frågor kan du ringa kundcenter på 0771-17 90 00 och prata med en handläggare som är specialist på företagare.


För dig som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. När du har ett eget företag beräknas din SGI på dina tidigare och framtida inkomster. Om du är gravid kan du jobba mindre eller sluta helt de sex sista månaderna av graviditeten, utan att din SGI påverkas. När du studerar kan du skydda din SGI på olika sätt, till exempel genom att ta studiemedel. Om du slutar att arbeta är det viktigt att du skyddar din SGI. Om du har frågor kan du ringa kundcenter på 0771-17 90 00 och prata med en handläggare som är specialist på företagare.

Inkomsten av näringsverksamhet som kan ligga till grund för din SGI är din del av företagets resultat (överskott eller underskott) före skatt, men efter avdrag för egenavgifter. Försäkringskassan bortser också bland annat från eventuella avsättningar eller återföringar till periodiseringsfonder, eller ökningar eller minskningar av expansionsfond. Försäkringskassan räknar fram denna inkomst med hjälp av din deklarerade inkomst av näringsverksamhet. Din SGI beräknas på den inkomst som du förväntas få i företaget.

Om du har ett nystartat företag, det vill säga att det registrerades för som mest 36 månader sedan, har du kanske inte hunnit få så stora inkomster från ditt företag ännu. Då kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det innebär att du får minst samma SGI och minst lika mycket i ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Om du avvecklar ditt företag och blir arbetslös. Om du blir arbetslös från ett arbete som gett rätt till en SGI är den skyddad tre månader efter att du har slutat arbeta. För att behålla din SGI efter det, måste du anmäla dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande och aktivt söka arbete. 

Informationen är inte anpassad efter personliga förutsättningar och man bör alltid dubbelkolla med Försäkringskassan. Mest önskvärda är att du får deras svar skriftligt, annars står ord mot ord. 


Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.

%d bloggare gillar detta: