Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Viktiga lagar

Försäkringskassan är en myndighet som ska följa de grundläggande lagarna. Dessa gäller före Försäkringskassan egna regler, vägledningar och annat. Lagarna gäller även före eventuella regleringsbrev från regeringar. Lagen står alltid över alla dessa andra ”saker”.

Socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som trädde i kraft januari 2011. Den reglerar de flesta ersättningar som Försäkringskassan betalar ut.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen(2017:900) är en svensk lag som reglerar förvaltningsmyndigheternasverksamhet. 

Syftet med lagen är att alla människor som är föremål för myndighetsutövning ska behandlas rättvist och demokratiskt. 

Lagen ska garantera enskilda individers rättssäkerhet i kontakten med myndigheterna och ge individerna information under handläggningstiden som ska vara snabb och serviceinriktad. Individerna ska enligt lagen också förstå beslutet, anledningen till beslutet och få information att de har rätt att överklaga.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Riksdagen och regeringen, den regionala och kommunala verksamheten har alla ansvaret för att följa de mänskliga rättigheterna. Regeringen ska arbeta för att Sverige helt och fullt följer de mänskliga rättigheterna.

I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna genom grundlag och andra lagar och förordningar. Dessutom gäller den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som lag i Sverige sedan år 1995.

Annat som kan vara bra att ha koll på:

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO). när en person blir missgynnad eller kränkt och det har samband med en diskrimineringsgrund. Bristande tillgänglighet och sexuella trakasserier är också diskriminering.

BARNKONVENTIONEN

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. För oss är det viktigt att man inte glömmer att barn hamnar i kläm när en förälder nekas trygghet av samhällssystemen. Länk till Unicefs sida som enkelt förklarar samt till Regeringen

Europaparlamentets och rådets förordningar

Europaparlamentets och rådets förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen är något som Försäkringskassan också är skyldig att följa. Här finns det regler för de flesta ersättningar som Försäkringskassan behandlar och din rätt till ersättning kan alltså påverkas om du bor eller arbetar i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz.

Nordisk konvention om social trygghet

Det finns också en nordisk konvention om social trygghet och den är ett komplement till EU-förordningarna. I den nordiska konventionen ingår länderna Konventionen är Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige som genom en en särskild överenskommelse innebär utökade rättigheter för personer som flyttar inom Norden. 
Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet.

Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.

%d bloggare gillar detta: